МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 Метою викладання навчальної дисципліни “Інженерна механіка” є вивчення  законів  механіки, методів розрахунків  елементів конструкцій на  міцність, жорсткість  і стійкість, основ  проектування деталей і вузлів механізмів і машин.

 

 Відповідно до вимог освітньо- професійної програми після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • основні поняття статики;
  • основні поняття опору конструкційних матеріалів дії статичного і динамічного навантаження;
  • використання законів механіки  при  простих розрахунках на міцність;
  • призначення і конструктивні особливості типових деталей машин їх  з’єднань;
  • будову, принцип дії різних типів передач.

 

уміти:

  • розв’язувати  задачі на рівновагу системи сил;
  • визначати  вид  деформації  та  робити прості розрахунки на міцність;
  • розв’язувати  практичні задачі і  конструювати  різні  механічні пристрої.