Після вивчення навчальної дисципліни "Технічна механіка" студенти повинні:

знати: основні закони і поняття механіки; одиниці вимірювання основних та похідних величин у міжнародній системі одиниць СІ; умови рівноваги сил, які діють на тіло; способи задання руху тіл і визначення параметрів тіла, що рухається; визначення роботи, потужності і енергії тіла, що рухається під дією прикладених до нього сил; основні механічні властивості матеріалів; основні види деформацій і розрахунки на міцність і жорсткість; застосування деталей машин і механізмів у сільсько­господарській техніці; основні критерії роботоздатності деталей машин; основні параметри механічних передач і способи їх визначення.

уміти:

знаходити напрями реакцій всіх видів зв’язків; визначати рівнодіючу плоскої системи збіжних сил, рівновагу плоскої системи збіжних та довільної плоскої системи сил; визначати опорні реакції консольних та двоопорних балок; просторово навантажених валів; раціонально вибирати координатні осі, центри моментів, способи перевірки правильності розв’язку; знаходити положення центра ваги плоских перерізів, складених з простих геометричних фігур; визначати роботу і потужність при обертальному і поступальному рухах тіла; визначати за допомогою методу перерізів внутрішні силові фактори і види навантаження в довільному поперечному перерізі прямого бруса; будувати епюри поздовжніх сил, крутних моментів, поперечних сил та згинаючих моментів для прямих брусів; виконувати перевірні та проектні розрахунки статично визначених систем за умови міцності при розтягу (стиску), крученні, прямому поперечному згині, одночасному згині і крученні; виконувати перевірні розрахунки на стійкість стиснених стержнів простого поперечного перерізу; визначати кутові швидкості, обертові моменти для багатоступеневої передачі, а також передаточні відношення окремих ступенів передачі; здійснювати геометричний розрахунок основних розмірів рамок передач різних видів; вибирати за довідниками значення розрахункових коефіцієнтів, призначати матеріал і термообробку при виконанні проектних розрахунків зубчастих передач; визначати параметри зубчастих коліс за їх вимірами; аналізувати конструктивні особливості складальних одиниць, які містять вали, осі з підшипниками кочення та ковзання; вибирати відповідний вид з’єднань деталей машин залежно від умов складання і розбирання вузла; вибирати необхідний тип муфт для різних механізмів та машин залежно від умов монтажу та експлуатації.